Controale și sancțiuni aplicate de CAS Suceava

În perioada 01.01-09.05.2011 inspectorii Biroului Control al CAS Suceava au efectuat un număr de 73 acţiuni de control la furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, care au avut ca tematică verificarea corespondenţei între serviciile solicitate pentru decontare de către furnizori şi cele efectuate în mod real, respectarea clauzelor contractuale, precum şi modalitatea în care prescrierea şi eliberarea medicamentelor se încadrează în reglementările legale în vigoare.

Cele mai multe acţiuni de control, în număr de 31 s-au efectuat la medicii de familie, 14 acţiuni la farmacii, 12 acţiuni la medicii de specialitate din ambulatoriile de specialitate clinică, 9 acţiuni la medicii stomatologi, 2 acţiuni la furnizorii de servicii medicale paraclinice, 2 acţiuni la furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare şi câte 1 acţiune la furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, prespitaliceşti şi îngrijiri medicale la domiciliu.

Măsurile dispuse ca urmare a controalelor în cursul cărora s-au constatat nereguli, referitor la modalitatea de acordare a serviciilor medicale şi respectarea clauzelor contractuale, au fost următoarele:

-în cazul a 5 medici de familie s-a constatat eliberarea unor certificate de
concediu medical cu nerespectarea  prevederilor din actele normative în vigoare, acestia fiind sancţionati contraventional cu avertisment.

-în cazul unui medic de familie s-a constatat eliberarea unor certificate de
concediu medical cu nerespectarea  prevederilor din actele normative în vigoare, fiind sancţionat contraventional cu suma de 5.000 lei.

-în cazul unui medic de familie s-a constatat nerespectarea programului de
lucru declarat în contractul de furnizare de servicii medicale, măsura dispusă fiind diminuarea valorii mininim garantate a unui punct "per capita" cu 10% pt. luna februarie 2011.

în cazul a 2 medici de familie s-a constatat nerespectarea clauzelor
contractuale referitor la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, măsura dispusă, pentru fiecare medic, fiind diminuarea valorii mininim garantate a unui punct "per capita" cu 10% pt. lunile în care nu au fost respectate clauzele contractuale.

-    în cazul unui medic specialist s-a constatat nerespectarea clauzelor contractuale referitor la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si referitor la respectarea prevederilor actelor normative din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală, măsura dispusă fiind diminuarea valorii minim garantate a punctului cu 20% pt. lunile în care nu au fost respectate clauzele contractuale.

-   în cazul unui medic specialist s-a constatat că acesta nu a utilizat formulare de bilete de trimitere pentru investigaţii paaclinice si nu a recomandat investigaţii paraclinice , nu a utilizat formulare cu regim special de prescripţie medicală şi nu a recomandat  medicamente suportate din FNUASS pentru pacienţii asiguraţi, măsura dispusă fiind rezilierea contractului încheiat cu CAS.

-   în cazul unui medic stomatolog s-a constatat nerespectarea clauzelor

contractuale referitor la completarea corectă şi la zi a formularelor utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si referitor la obligatia de a afişa într-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, precum şi datele de contact ale acesteia, măsura dispusă fiind sancţionarea prin diminuarea cu 20% a contravalorii serviciilor medicale aferente lunii martie 2011.

Măsurile dispuse ca urmare a controalelor în cursul cărora s-au constatat nereguli, referitor la corespondenţa între serviciile solicitate pentru decontare de către furnizori şi cele efectuate în mod real, au fost următoarele:

în cazul unui medic stomatolog s-a constatat raportarea nejustificată de
servicii medicale, respectiv neconcordanţă între tipul serviciilor înregistrat în evidenţa primară şi cel din centralizatorul serviciilor medicale raportate şi decontate de CAS; pentru aceste servicii de medicină dentară raportate nejustificat s-a calculat suma necuvenită în valoare de 156,62 lei, pentru care au fost calculate majorări în cuantum de 15,16 lei.

în cazul a 2 farmacii a fost constatată nerespectarea obligaţiei privind
verificarea  prescripţiile medicale în ceea ce priveşte datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă în vederea eliberării acestora şi decontării contravalorii medicamentelor, furnizorii raportând eronat in format electronic, în SIUI, datele înscrise în formularele de prescripţii medicale. In aceste cazuri s-a dispus masura restituirii sumelor incasate necuvenit şi a obligaţiilor accesorii aferente, în valoare totala de 4.508,68 lei.

Măsurile dispuse ca urmare a controalelor în cursul cărora s-au constatat nereguli, referitor la respectarea prevederilor legale privind prescrierea şi eliberarea medicamentelor, au fost următoarele:

-în cazul a 3 medici de familie s-a constatat că nu au respectat prevederile
legale în vigoare cu privire la modul de prescriere a medicamentelor cu sau fără  contribuţie personală şi au efectuat prescrieri nejustificate de medicamente fără existenţa scrisorilor medicale de la medicul de specialitate sau în baza unor scrisori medicale depăşite ca termen, fără să acopere perioada pentru care a prescris medicul de familie. Măsura dispusă a fost, pentru fiecare medic, diminuarea  cu 10% a  valorii minim garantate a punctului „per capita” pentru lunile in care s-au inregistrat aceste situatii.

-în cazul unui medic de familie s-a constatat emiterea unor prescriptii medicale
cu înscrierea eronată a CNP-ului bolnavului de către medicul prescriptor, măsura dispusă fiind restituirea sumei de 186,06 lei, reprezentând contravaloarea compensată a prescripţiilor medicale emise cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

Sancţiunile de diminuare cu 10%, respectiv 20% a veniturilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale verificaţi sunt în valoare totală de 31.948,68 lei.
 
PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL,

EC. VICTOR CRISTI BLEORTU

14:42
joi, 12 mai 2011
Autor
Andrei Jităreanu
Gazduit de Administrare Servere