A început restructurarea primăriilor din judeţ

În şedinţa Guvernului din 30.06.2010 a fost aprobată O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, prin care s-au stabilit norme privind numărul maxim de posturi de la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru monitorizarea respectării acestora.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 450/02.07.2010 şi a intrat în vigoare la data de 06.07.2010.

În 12.07.2010, Instituţia Prefectului Judeţul Suceava a transmis prin adresă fiecărei autorităţi administrativ teritoriale numărul maxim de posturi.

Faţă de prevederile acestui act normativ, în termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei se vor aproba noile organigrame şi se vor rectifica bugetele de venituri şi cheltuieli atât ale aparatului propriu, cât şi ale instituţiilor publice din subordine, indiferent de modul de finanţare, astfel încât să se asigure încadrarea în numărul maxim de posturi.  Pentru a aproba modificarea organigramelor în care există funcţionari publici, se va solicita avizul ANFP.

La art. III - VI, precum şi în anexa ordonanţei de urgenţă, se regăsesc modul de stabilire şi monitorizare a numărului maxim de posturi în fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, precum şi atribuţii în acest sens pentru prefecţi, direcţiile generale ale finanţelor publice, precum şi pentru autorităţile administraţiei publice locale.

Instituţia Prefectului va efectua verificarea legalităţii hotărârilor consiliului judeţean şi consiliilor locale, astfel încât să respecte prevederile OUG nr. 63/2010 .

Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava şi Direcţia generală a finanţelor publice Suceava, monitorizează încadrarea în numărul de posturi şi în nivelul cheltuielilor de personal (ce vor fi aprobate ulterior) şi raportează trimestrial Ministerului Finanţelor Publice situaţii referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice locale.

Articolele 21 şi 22 din O.U.G. nr. 34/2009, prin care se suspendă  ocuparea posturilor vacante, sunt încă  în vigoare.

Autorităţile administraţiei publice locale  şi persoanele din instituţiile publice locale care îndeplinesc atribuţiile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravenţional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Nerespectarea prevederilor privind încadrarea în numărul maxim al posturilor, precum şi al cheltuielilor de personal constituie contravenţie şi se sancţionează  cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în  acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit legii.

Numărul maxim de posturi cuprinde inclusiv funcţiile de preşedinte, vicepreşedinţi, secretar al judeţului, primar, viceprimari şi secretari ai unităţilor administrativ teritoriale. Numărul maxim de posturi se aplică  aparatelor de specialitate şi instituţiilor publice de interes local, cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de finanţare.

Reorganizările nu afectează departamentele de învăţămînt, asigurări şi asistenţă socială, care primesc bani de la bugetele locale sau cel de sănătate, indiferent de sursa de finanţare.11:44
marti, 13 iulie 2010
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere