Planul de acţiuni al Prefecturii pe anul 2011

Instituţia Prefectului a întocmit planul de acţiuni pe anul 2011 pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 2009 – 2012. Acest plan cuprinde priorităţile de dezvoltare ale judeţului, pornind de la situaţia socio-economică existentă la finele anului 2010.

„Deşi anul precedent a fost unul marcat de criza economică, la nivelul judeţului Suceava, s-a înregistrat o creştere a indicelui producţiei industriale, a volumului exportului de mărfuri, precum şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare în unităţile turistice, totodată înregistrându-se şi o scădere a şomajului cu 6,2% faţă de anul 2009. Aceste date au stat la baza fundamentării Planului de acţiuni pentru anul 2011, document întocmit în baza propunerilor dumneavoastră”, arată prefectul Sorin-Arcadie Popescu.

Planul de acţiuni pentru anul 2011 a fost structurat pe capitolele cuprinse în Programul de Guvernare şi s-a urmărit ca acţiunile să fie cuantificabile, realizându-se o detaliere a acestora în cadrul obiectivelor, cu menţionarea entităţilor implicate, a persoanei responsabile şi a termenului de realizare.

 1. Principalele obiective ale politicii fiscale pentru anul 2011 urmăresc întărirea disciplinei financiare, concomitent cu descoperirea şi stoparea evaziunii fiscale, creşterea eficienţei activităţii de control fiscal, sprijinirea mediului de afaceri, creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetare curente şi reducerea arieratelor recuperabile, urmărirea şi combaterea fraudelor cu produse accizabile şi combaterea fraudelor vamale.

 În acest sens, în anul 2011 se vor avea în vedere controale specifice la agenţii economici care produc, importă şi comercializează produse supuse regimului de accizare şi se va acorda o atenţie deosebită cu ocazia controalelor vamale documentare ale operaţiunilor de punere în liberă circulaţie care au ataşat criteriul „Mărfuri cu risc” sau „Mărfuri contrafăcute”.

 2. În ceea ce priveşte justiţia şi politicile anticorupţie, în anul 2011, se va urmări realizarea de măsuri pentru prevenirea, documentarea şi combaterea faptelor de corupţie, în mod special a corupţiei interne. În acest scop se vor derula activităţi de instruire, în domeniul prevenirii faptelor de corupţie, destinate personalului din cadrul structurilor M.A.I. şi vor fi efectuate teste de integritate, personalului de la ghişeele de lucru cu publicul, unde riscul de comitere a faptelor de corupţie este ridicat.

 3. Realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi relevant va fi posibilă prin atingerea obiectivelor propuse la capitolul educaţie. Pentru anul 2011, politica educaţională în judeţul Suceava urmăreşte: creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale prin asigurarea expertizei instituţionale, adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev, creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale defavorizate, asigurarea accesului personalului din şcoli corespunzătoare aplicării cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării acestuia la cel european, modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia.

 4. Obiectivele vizate pentru anul 2011, în domeniul sănătăţii, conduc cu prioritate la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea calităţii vieţii în condiţiile compatibilizării sistemului sanitar românesc cu cel european. Instituţiile judeţene cu atribuţii în domeniu urmăresc în cursul acestui an derularea şi modul de implementare în judeţul Suceava a Programelor naţionale de sănătate, eficientizarea activităţii de inspecţie sanitară de stat, derularea şi monitorizarea relaţiilor contractuale cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice, eliberarea cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate şi a formularelor europene pentru cetăţeni.

 5. Datorită efectelor crizei economice piaţa muncii a fost afectată în această perioadă, motiv pentru care sunt prevăzute acţiuni pentru echilibrarea acesteia şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă. Astfel, pentru acest an au fost stabilite acţiuni convergente cu acest obiectiv principal pentru ocuparea unui număr de 10 000 de persoane prin facilitarea accesului la cursurile de formare profesională, sprijinirea dezvoltării reţelei de servicii sociale, sprijinirea dialogului angajator – persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, verificarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, creşterea exigenţei verificărilor şi acţiunilor ce vizează relaţiile de muncă şi evidenţa muncii.

 6. Asigurarea sustenabilităţii financiare a sistemului public de pensii se va realiza prin atingerea obiectivelor propuse în cadrul capitolului asigurări sociale. Acţiunile prioritare în acest domeniu vizează: rezolvarea cu operativitate a solicitărilor pensionarilor, gestionarea eficientă a procesului de depunere de către angajatori a declaraţiilor nominale privind obligaţiile de plată în vederea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat din CAS-ul datorat şi susţinerea activităţilor specifice generate de accidente de muncă, boli profesionale, invaliditate.

 7. Familia, protecţia copilului şi egalitatea de şanse, capitol distinct în cadrul Planului de acţiuni pentru anul 2011, face referire la asigurarea condiţiilor instituţionale şi financiare pentru susţinerea familiilor tinere, creşterea calităţii vieţii copiilor din mediile defavorizate, combaterea violenţei în familie, etc. Un obiectiv important este acela de a asigura echilibrul socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al familiei şi persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor aparţinătoare. Acţiunile ce conduc la atingerea obiectivului propus sunt: monitorizarea şi iniţierea de acţiuni destinate copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în strainatate, integrarea socială şi evitarea marginalizării sociale a copiilor/persoanelor adulte cu dizabilităţi din sistemul de protecţie şi din comunitate, acordarea de servicii de specialitate persoanelor adulte cu dizabilităţi, reintegrarea familială şi reinserţia socio – profesională a persoanelor cu handicap, prevenirea separării copiilor de familie, promovarea adopţiei naţionale.

 8. Ca şi în anii precedenţi, în anul 2011, se continuă acţiunile destinate realizării unui sistem de securitate socială activă pentru tineri. Capitolul 10 al Planului de acţiuni – Tineret şi sport, cuprinde principalele obiective stabilite pentru anul în curs, care constau în dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de tineret la nivel judeţean, în scopul acoperirii tuturor nevoilor reale ale tinerilor, prin antrenarea instituţiilor publice şi a societăţii civile, participarea elevilor şi tinerilor la taberele ce vor fi organizate, conştientizarea acestora cu privire la pericolul reprezentat de consumul de droguri/ substanţe halucinogene, dezvoltarea sportului de masă şi a infrastructurii sportive.

 9. Capitolul 11- Mediul de afaceri, IMM-urile, concurenţa şi protecţia consumatorilor, cuprinde acţiuni ce au drept scop crearea unui mediu de afaceri care să stimuleze competitivitatea firmelor, accesul acestora la fondurile europene, dezvoltarea de abilităţi şi competenţe antreprenoriale, capabile să facă faţă pe piaţa unică europeană, precum şi încurajarea realizării unor parteneriate solide public – privat, cu respectarea prevederilor Legii nr. 178/2010, privind parteneriatul public – privat.. La nivelul judeţului nostru se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase, creşterea nivelului de informare şi educare a consumatorilor, reprezentarea judeţului Suceava, din punct de vedere economic, în plan extern, organizarea de târguri şi expoziţii de promovare, sprijinirea IMM-urilor din judeţ.

 Sectorul microîntreprinderilor şi al IMM-urilor este bine dezvoltat în judeţ sub aspectul numărului de unităţi funcţionale, al repartizării pe ramuri de activitate şi al investiţiilor efectuate. Se are în vedere acordarea de consultanţă pentru atragerea de capital, necesar firmelor ce activează în ramuri ale industriei cu potenţial de creştere economică, pentru care există resursele naturale şi umane. În domeniul serviciilor, o atenţie deosebită se va acorda sectorului hotelier şi restaurantelor dat fiind faptul că, în judeţul Suceava, cifra de afaceri a acestui sector este asigurată în principal de IMM-uri şi microfirme.

 10. Pentru infrastructura de transport în anul 2011 se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: reabilitare/modernizare a drumurilor naţionale/judeţene, cum ar fi modernizare DN 29 Suceava- Botoşani şi construcţia variantei de ocolire a municipiului Suceava, reabilitare infrastructură feroviară - reparaţii linii de cale ferată în Staţia Suceava Burdujeni şi modernizarea infrastructurii şi aerogării Aeroportului „Ştefan cel Mare”.

 11. În domeniu cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovării principalul obiectiv este susţinerea cercetării ştiinţifice cu potenţial pentru performanţă ce va putea fi atins prin acţiuni ce au în vedere coordonarea activităţilor naţionale desfăşurate în cadrul Programului European de Resurse Genetice Vegetale, regenerarea şi multiplicarea materialului genetic provenit din expediţiile de colectare desfăşurate în anul 2010, studiul unor genotipuri de porumb privind rezistenţa la atacul pe ştiuleţi a micromicetelor în condiţii naturale de infecţie, menţinerea şi multiplicarea conservativă a populaţiilor locale de cartof prin intermediul tehnologiei de culturi in vitro, monitorizarea şi acordarea de asistenţă tehnică în vederea înfiinţării şi exploatării plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi.

 12. Implementarea unui cadru unitar şi coerent în sfera societăţii informaţionale, se va realiza prin atingerea obiectivelor propuse în anul 2011, respectiv, dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii, informatizarea serviciilor şi activităţilor şi creşterea gradului de securitate la nivelul reţelelor de comunicaţii şi securităţii informaţiilor în scopul creşterii gradului de protecţie a cetăţeanului, administraţiei şi agenţilor economici.

 13. Punerea în aplicare la nivel judeţean a politicilor publice din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale se va realiza prin: monitorizarea evoluţiei în structură şi destinaţie a potenţialului de teren agricol din cadrul judeţului, realizarea prevederilor Programului naţional de monitorizare a produselor de protecţia plantelor şi realizarea indicatorilor stabiliţi prin Programului privind producţia animală pe specii pentru anul 2011.

 Totodată, printre obiectivele stabilite pentru anul 2011 se numără şi promovarea produselor tradiţionale şi a celor ecologice, stimularea experienţei pozitive a agenţilor economici şi producătorilor agricoli şi popularizarea acesteia la nivelul judeţului, pregătirea campaniei de depunere a cererilor de sprijin pe suprafaţa 2011, acordarea ajutoarelor comunitare pentru producătorii agricoli şi a subvenţiilor de la bugetul de stat, aplicarea legilor fondului funciar, verificarea stării reţelei geodezice, apărarea sănătăţii animalelor şi prevenirea îmbolnăvirilor la oameni, încurajarea asocierii producătorilor în exploataţii agricole, dezvoltarea fondului forestier prin regenerarea pădurilor în fondul forestier proprietate publică a statului – pe o suprafaţă de 1450 ha, controlul aplicării regimului silvic în toate formele de proprietate asupra pădurii.

 14. Politicile de dezvoltare regională, infrastructură publică de interes local şi turism cuprinse în capitolul 16 vizează fundamentarea şi promovarea unor proiecte în domeniul turismului, realizarea şi actualizarea PUG-urilor, dezvoltarea infrastructurii de accesibilitate şi edilitare, modernizarea drumurilor de interes local clasificate, precum şi a celor judeţene şi comunale, realizarea unor lucrări de infrastructură în domeniul sănătăţii şi educaţiei, dezvoltarea infrastructurii sportive şi culturale,etc.

 15. În domeniul energiei şi resurselor minerale, pentru anul 2011 au fost fixate următoarele obiective: promovarea proiectelor de investiţii în domeniul energiei electrice, valorificarea surselor de energie regenerabile, creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor publice, executarea de lucrări pentru creşterea siguranţei în funcţionare.

 16. Creşterea calităţii vieţii în comunităţile umane depinde în mod esenţial de protecţia mediului înconjurător. Principalele obiective în acest domeniu stabilite pentru anul 2011 în judeţul Suceava sunt: urmărirea respectării legislaţiei de mediu şi a angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare, intensificarea acţiunilor pentru educarea, sensibilizarea şi conştientizarea cetăţeanului faţă de problematica protecţiei mediului, monitorizarea/evaluarea stadiului de implementare a Planului de Acţiune pentru Mediu al judeţului Suceava, diminuarea riscului la dezastre naturale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, apărarea împotriva inundaţiilor, gestionarea calitativă a resurselor de apă, gestionarea ecologică a deşeurilor, îmbunătăţirea calităţii mediului, prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 17. Modernizarea administraţiei publice rămâne un obiectiv prioritar pentru a cărui atingere este necesar un proces consistent şi coerent de reformă la nivelul sistemului. De aceea capitolul referitor la reforma administraţiei publice cuprinde obiective referitoare la : creşterea transparenţei şi eficienţei actului administrativ, creşterea calităţii şi accesului la servicii publice, aplicarea unui management performant în administraţia publică, formarea continuă a funcţionarilor publici.

 18. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului constituie unul dintre capitolele importante ale Programului de Guvernare pentru perioada 2009-2012. Principalele obiective cuprinse în Planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a politicilor publice în domeniu vizează: creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni, restabilirea autorităţii structurilor de aplicare a legii, intensificarea pregătirilor în vederea aderării la spaţiul Schengen, gestionarea unitară a situaţiilor de urgenţă la nivel de judeţ prin implicarea tuturor structurilor abilitate, creşterea capacităţii de prevenire a producerii situaţiilor de urgenţă printr-un management performant şi eficient în zona de competenţă. O altă acţiune prioritară pentru anul 2011, în acest domeniu este implicarea activă în asigurarea siguranţei în unităţile de învăţământ a instituţiilor cu atribuţii în domeniu ce au drept scop reducerea numărului de infracţiuni comise.

 19. Pe segmentul politică externă în anul 2011 se are în vedere dezvoltarea cooperării internaţionale prin: întărirea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale stabilite cu unităţile administrativ teritoriale din alte ţări, dezvoltarea colaborării transfrontaliere cu statele vecine (în cadrul Euroregiunii Prutul de Sus), acordarea asistenţei de specialitate în vederea încheierii unor parteneriate şi acorduri de colaborare între localităţi din judeţul Suceava cu unele similare din alte ţări.

 20. Promovarea sectorului culturii ca factor important în procesul de dezvoltare durabilă şi ca instrument esenţial în coeziunea socială se realizează în conformitate cu obiectivele prevăzute la capitolul cultură şi patrimoniul naţional. La nivelul judeţului Suceava obiectivele stabilite urmăresc: implicare sporită în aplicarea şi urmărirea respectării legislaţiei în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional, întărirea colaborării cu autorităţile publice şi instituţiile specializate pentru protejare şi punerea în valoarea a bunurilor din patrimoniul cultural naţional, finanţarea editării unor lucrări care privesc patrimoniul cultural şi finanţarea unor studii privitoare la patrimoniul cultural, cât şi urmărirea desfăşurării manifestărilor cultural - artistice pe teritoriul judeţului.

 21. Politica de apărarea a României este pusă în aplicare la nivel judeţean în conformitate cu acţiunile stabilite în cuprinsul capitolului apărarea naţională, care constau în controlul autorităţilor locale şi operatorilor economici cu sarcini la mobilizare sau război pe linia întocmirii documentelor de mobilizare, întocmirea monografiei economico – militare a judeţului Suceava, recrutarea personalului pentru cariera militară şi a rezerviştilor voluntari, organizarea informatizată a evidenţei militare, cât şi organizarea activităţilor garnizoanei, pentru sărbătorirea anumitor zile de interes naţional.

 22. Capitolul afaceri europene cuprinde în principal, acţiuni aferente următoarelor obiective: asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Prefectului judeţului Suceava cu privire la respectarea angajamentelor României ca membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu reprezentanţii societăţii civile, la creşterea responsabilităţii beneficiarilor de fonduri europene nerambrsabile, informarea cetăţenilor, autorităţilor administraţiei publice locale şi agenţilor economici în legătură cu aplicarea legislaţiei comunitare, dezvoltarea cooperării internaţionale cu statele Uniunii Europene, asimilarea fondurilor europene şi guvernamentale pentru dezvoltare rurală, asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

 23. În cadrul capitolului privind politicile în domeniul relaţiilor interetnice sunt cuprinse acţiuni pentru: promovarea culturii minorităţilor naţionale, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare între organizaţiile minorităţilor naţionale, afirmarea identităţii etnice, creşterea gradului de participare şcolară în rândul etnicilor romi.

 24. Ultimul capitol al lucrării – românii de pretutindeni vizează acţiunile destinate promovării dreptului la muncă a românilor aflaţi în străinătate, precum şi a valorilor diversităţii culturale.

 Acestea sunt câteva aspecte esenţiale din Planul de acţiuni pentru anul 2011.

 Planul de acţiuni a fost elaborat în baza propunerilor fiecărei instituţii şi va putea fi îmbunătăţit pe parcursul anului în funcţie de obiectivele fixate de ministerele de resort.

15:32
vineri, 25 februarie 2011
Autor
Bogdan Popescu
Gazduit de Administrare Servere